Política de Privacidade

1. RESPONSABLE DO TRATAMENTO

O responsable do tratamento correspóndese co do titular do sitio web, cuxos datos completos son: Nueva Pescanova, S.L., con CIF B94123908 e domicilio en Rúa José Fernández López, S/n. 36320. Chapela. Redondela. Pontevedra. España (en diante, “Nueva Pescanova”).

2. DATOS TRATADOS, FINALIDADES E PRAZO DE CONSERVACIÓN

  1. Datos tratados:

A través do envío do formulario da pestana “CONTACTO” da web trátanse o teu nome e apelidos, correo electrónico e teléfono de contacto, ademais de calquera outro dato de carácter persoal que puideses introducir no espazo destinado a “MENSAXE”.

A través das ligazóns habilitadas no apartado “TRABALLA CONNOSCO” da web o usuario poderá rexistrarse no portal de emprego do Grupo Nueva Pescanova co fin de coñecer as nosas ofertas de emprego e facernos chegar o seu CV. Ademais dos datos persoais que se puidesen conter no CV, no formulario de rexistro/crear unha conta do portal de emprego facilitaranse o nome, apelidos, número de DNI, NIE ou pasaporte/outro, correo electrónico de contacto e elixirase un contrasinal de acceso persoal e intransferible, todo iso conforme á política de privacidade específica do devandito portal, a cal o usuario haberá de ler, entender e aceptar expresamente mediante o marcado da correspondente casa.

Durante a navegación, poderán facilitarse datos como a dirección IP asignada polo seu provedor ou, no caso do portal de emprego, a autenticación pode facerse a través de determinados perfís sociais asociados ao usuario (como LinkedIn ou InfoJobs).

  1. Finalidades:

Os datos persoais facilitados a través do apartado “CONTACTO” da web serán utilizados exclusivamente para atender e contestar oportunamente á cuestión ou asunto exposto.

Os datos persoais facilitados a través do rexistro/crear unha conta no portal de emprego ou mediante a remisión dun CV, serán utilizados para a súa incorporación na base de datos de candidatos coa fin de poder ter en conta en procesos de selección, presentes e futuros, aínda que o titular resérvase o dereito para eliminalos directamente.

  1. Conservación:

Os datos persoais facilitados a través do apartado “CONTACTO” da web serán borrados unha vez deuse curso e respondido á cuestión exposta polo usuario.

Os datos persoais tratados con ocasión do rexistro no portal de emprego ou da remisión dun CV, conservaranse por un período de dous anos desde a súa recepción, salvo que o Usuario faga chegar antes a súa solicitude de cancelación, oposición ao tratamento ou supresión.

3. LEXITIMACIÓN DO TRATAMENTO

A base de lexitimación do tratamento dos datos persoais do usuario neste sitio web é o consentimento expreso do usuario dado ao marcar a casa de aceptación da política de privacidade e clicando enviar. Este consentimento será sempre revogable e poderá exercerse en calquera momento.

No caso de que Nueva Pescanova desexase tratar os seus datos para unha finalidade distinta ás indicadas proporcionaráselle, antes de devandito tratamento, información sobre esa nova finalidade e requiriráselle para que preste un novo consentimento.

O usuario será o único responsable no suposto de facilitar datos falsos, inexactos, incompletos ou non actualizados.

4. COMUNICACIÓN E ACCESO AOS DATOS

Como regra xeral, os datos non serán obxecto de cesión nin comunicación a terceiros. No caso da información curricular, co obxectivo de ampliar as posibilidades de contratación do candidato, Nueva Pescanova, S.L., poderá ceder a información a outras empresas, pero exclusivamente ás pertencentes ao GRUPO NUEVA PESCANOVA, as cales se atopan suxeitas ás políticas corporativas e programa de cumprimento en materia de protección de datos persoais do Grupo Nueva Pescanova.

5. TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS

Non se prevén, a salvo do descrito no apartado anterior.

6. EXERCICIO DE DEREITOS

Calquera persoa ten dereito a obter confirmación acerca de se se está procedendo ao tratamento de datos persoais que lles concirnan, ou non. As persoas interesadas teñen dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos. En determinadas circunstancias, os interesados poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos ou opoñerse ao tratamento dos mesmos, nese caso unicamente conservarémolos para o exercicio ou a defensa de reclamacións. No caso de que se desexe exercer o dereito de portabilidade, facilitaránselle os datos ao novo responsable nos formatos e baixo as condicións prescritas na lexislación aplicable.

Podes exercitar estes dereitos sobre os teus datos persoais dirixindo unha comunicación por escrito ao Comité de Protección de Datos e Privacidade do Grupo Nueva Pescanova por algunha das dúas seguintes vías: (i) Por carta á Rúa José Fernández López, S/n. 36320. Chapela. Redondela. Pontevedra (España); ou (ii) Mediante correo electrónico ao enderezo comite.datos.privacidad@nuevapescanova.com. Este Comité de Protección de Datos e Privacidade foi designado (e así consta inscrito no oportuno rexistro público da Axencia Española de Protección de Datos) como delegado de Protección de Datos (DPD) das empresas do Grupo Nueva Pescanova en España.

No caso de que o usuario considere que se vulneraron os seus dereitos individuais sobre os seus datos de carácter persoal queda informado de que tamén lle asiste o dereito para presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos (https://www.aepd.es/es).