Canle de denuncias

FIEIS AO NOSO ADN

A actuación ética é un dos compromisos expresos que asumimos no ADN corporativo do Grupo Nova Pescanova. Para dar un contido concreto a eses valores, principios e regras de actuación ética, dotámonos dun conxunto de normas de ética empresarial, integridade institucional e cumprimento normativo (Compliance) que guían a nosa actuación empresarial como Grupo e a de cada un dos profesionais que o integramos, sen excepción.

A NOSA CANLE DE CUMPRIMENTO

A Canle de Cumprimento é un espazo de comunicación a través da cal calquera persoa física (sexa ou non profesional do Grupo) poderá contactar de maneira segura e confidencial (mesmo anonimamente) coa Unidade de Cumprimento para expor Consultas ou Denuncias neste ámbito. A nosa Unidade de Cumprimento é un órgano interno, colexiado e permanente, dotado de autonomía e independencia de actuación, que ten encomendada, entre outras funcións, a de velar polo efectivo respecto e cumprimento do noso sistema de Cumprimento.

Deste xeito, a Canle de Cumprimento, pola súa propia natureza, esixe dos usuarios (pertenzan ou non ao Grupo Nova Pescanova) unha utilización responsable, razoable, proporcional e leal, quedando expresamente prohibido realizar comunicacións ou dar información con manifesta mala fe, perseguindo fins desviados ou para danar inxustamente a honra, a intimidade ou o bo nome dunha persoa. Os usuarios haberán de actuar de boa fe, ser respectuosos, gardando o debido decoro e os bos costumes. O Grupo Nova Pescanova non se pode facer responsable dos comentarios despectivos ou falsos que un usuario da Canle puidese verter contra calquera terceiro, sen prexuízo das accións legais que, no seu caso, puidesen corresponder á afectada fronte ao usuario que use maliciosamente a canle. O usuario da Canle asegura razoablemente que os datos persoais que proporciona son verdadeiros, exactos, completos e actualizados.

CONDICIÓNS DE USO DA CANLE: O REGULAMENTO DA CANLE DE CUMPRIMENTO E A POLÍTICA DE PRIVACIDADE DO GRUPO NOVA PESCANOVA

As comunicacións á canle poderán ser presentadas a través da seguinte dirección de correo en calquera idioma:

  • a) Correo electrónico á caixa de correos canal.cumplimiento@nuevapescanova.com, o cal é xestionado directamente polo director da Unidade de Cumprimento.
  • b) Correo postal ás oficinas centrais do Grupo Nova Pescanova sitas en Rúa José Fernández López s/n, CP 36320, Chapela-Redondela (Pontevedra, España), en sobre pechado e expresamente dirixido “Á atención do director da Unidade de Cumprimento do Grupo Nova Pescanova”.
  • c) Telefonicamente, chamando ao número de atención xeral das oficinas centrais do Grupo Nova Pescanova en España (+34 986 818 100) solicitando do operador que lle comunique co director da Unidade de Cumprimento. No caso de que nese momento o director da Unidade non estivese dispoñible, o comunicante deixará ao operador un número de teléfono para que se lle devolva a chamada o máis axiña posible, sen necesidade de indicar nome e apelidos ou calquera outro dato identificativo se así non o desexa.

REGULAMENTO DA CANLE DE CUMPRIMENTO DO GRUPO NOVA PESCANOVA

POLÍTICA DE PRIVACIDADE DA CANLE DO GRUPO NOVA PESCANOVA

COMUNICACIÓN ANÓNIMA

A Unidade de Cumprimento velará sempre pola total confidencialidade da identidade do usuario que non poderá ser revelada a terceiros salvo en casos excepcionais debidamente indicados no Regulamento da Canle de Cumprimento e na Política de Privacidade da CANLE, así como a total ausencia de represalias fronte aos mesmos.

Se, a pesar destas garantías, o usuario prefire manterse no anonimato, poderao facer simplemente non indicando o seu nome e apelidos (ou calquera outro dato persoal que lle puidese identificar), os cales aparecerán como campo opcional nos formularios de Consulta e Denuncia. Se non desexa que conste a súa identidade non a comunique pero por favor non achegue identidades falsas ou supostas.

TIPO DE COMUNICACIÓNS

Co alcance e contido previsto no Regulamento da Canle de Cumprimento do Grupo Nova Pescanova, a través da Canle,  pódense presentar denuncias para poñer en coñecemento da Unidade de Cumprimento situacións, accións, comportamentos ou condutas que afecten a un profesional do Grupo Nova Pescanova (ou terceiros relacionados) que puidesen ser presuntamente ilegais, ílícitas, irregulares ou, en definitiva, contrarias ás regras e normas recollidas no noso Código Ético e demais normas de cumprimento externas ou internas.