O noso programa de sustentabilidade ‘Pescanova Blue’

En liña coa nosa Política de Sustentabilidade, o Programa de Sustentabilidade ‘Pescanova Blue’ é a resposta operativa do Grupo Nueva Pescanova ao posicionamento dos seus piares de RSE (Planeta, Persoas, Produto e Comunidades).

Queremos así contribuír ao fomento dunha cultura da responsabilidade empresarial baseada na creación de valor compartido para a sociedade e os demais interesados, preservando o medio natural no que desenvolvemos a nosa actividade, garantindo o desenvolvemento profesional e persoal dos nosos traballadores, facilitando o acceso aos produtos do mar, aos nosos consumidores e favorecendo o desenvolvemento das comunidades nas que estamos presentes.

O Programa de Sustentabilidade ‘Pescanova Blue’ promove operacións e prácticas máis sostibles nos seus aspectos biolóxicos, ambientais, tecnolóxicos, económicos, comerciais e sociais, a través de:

 • A definición de cinco principios de sustentabilidade nas áreas de abastecemento sostible, responsabilidade laboral, operacións responsables, comunidades máis prósperas e comportamento ético e recto, aliñados coas nosas obrigas e obxectivos de cumprimento normativo.
 • Un sistema de validación de evidencias de sustentabilidade nos seus ámbitos ambiental, social e económico.
 • Un plan integrado de iniciativas destinado a orientar e documentar o uso responsable e sostible dos recursos naturais e da enerxía nas actividades que desenvolven as empresas do Grupo Nueva Pescanova.

Evidencias de sustentabilidade

O selo ‘Pescanova Blue’ incorporado a un envase dun produto da marca Pescanova significa que as materias primas de orixe pesqueira ou acuícola, coas que se elaborou este alimento, foron obtidas de forma sostible e contan coa correspondente evidencia de orixe. documentados e verificables, cumprindo co principio de abastecemento sostible do Programa de Sustentabilidade ‘Pescanova Blue’.

Este programa inclúe un sistema de recoñecemento de evidencias de sustentabilidade das materias primas dos produtos do mar de Pescanova. As materias primas sostibles son aquelas que, segundo o noso Programa de Sustentabilidade ‘Pescanova Blue’, demostran o cumprimento dunha das seguintes opcións:

Tipo I – Certificados de auditoría de terceiros de referencias de sustentabilidade pesqueiras ou acuícolas privadas (etiquetas ecolóxicas) que cumpren os principios de pesca responsable da FAO recoñecidos pola Global Sustainable Seafood Initiative (GSSI).

Tipo II – Cumprimento dos requisitos do Referencial Privado de Pesca Sostible Grupo Nueva Pescanova nos países ou especies para os que estea vixente.

Tipo III – Actuacións complementarias para a sustentabilidade pesqueira e/ou acuícola, tales como proxectos de mellora pesqueira (FIP) ou acuicultura (AIP) xestionados e documentados de forma transparente e adecuada.

Tipo IV – Cumprimento dos criterios de avaliación do rendemento pesqueiro segundo as medidas de sustentabilidade globalmente aceptadas segundo a plataforma de elaboración de perfiles científicos FishSource.

A nosa visión da sustentabilidade

No Grupo Nueva Pescanova aliñamos a nosa Política Corporativa de Sustentabilidade cos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS) das Nacións Unidas (ONU) enmarcados na súa Axenda 2030. Recoñecemos os principios de desenvolvemento sostible e a definición de sustentabilidade que ofrece a Comisión Mundial da ONU. sobre Medio Ambiente e Desenvolvemento (o Informe Brundtland de 1987) como “satisfacer as necesidades do presente sen comprometer a capacidade das xeracións futuras para satisfacer as súas propias necesidades“.

O desenvolvemento sostible e a actuación responsable son aspectos ineludibles e esenciais da cultura empresarial do Grupo Nueva Pescanova, e isto débese a que as nosas actividades están determinadas polo carácter extractivo e/ou de consumo dos recursos naturais, xa sexan pesqueiros, acuícolas ou de elaboración e comercialización. dos produtos do mar.

O valor intrínseco destes recursos naturais debe ser trasladado sempre ao produto final ofrecido ao consumidor de forma responsable, co fin de garantir a sustentabilidade desas actividades. De forma complementaria, o beneficio que xeran as actividades do Grupo enmárcase tamén no ámbito social e económico, mediante a creación de valor compartido, emprego, coñecemento, infraestruturas, entre outros, xerando valor tanxible e inmaterial en beneficio da sociedade e dos socios do Grupo Nueva Pescanova.

A conservación dos recursos naturais e a xeración de beneficios sociais e económicos derivados da actuación responsable, en beneficio tanto das xeracións presentes como das futuras, enmarcan a definición de Sustentabilidade para o Grupo Nueva Pescanova.

Ámbito e principios de sustentabilidade

SUBMINISTRO SOSTIBLE

O obxectivo é que o 100% das especies que pescamos, cultivamos ou compramos amosen unha orixe sostible e unha transformación realizada de forma responsable, cumprindo o 1º principio de sustentabilidade: “Pescamos, cultivamos e producimos de forma sostible e respectando o planeta“.

RESPONSABILIDADE LABORAL

O obxectivo é que o 100% das persoas que integran o cadro de persoal das empresas do Grupo Nueva Pescanova se beneficien dun emprego legal, xusto e digno, formalizado e acreditado mediante contrato de traballo en vigor conforme á lexislación aplicable, coa implantación do oportuno plans de xestión de talento, diversidade e igualdade, contratación, saúde e seguridade no traballo e formación e desenvolvemento profesional, coa respectiva evidencia documental, cumprindo o 2º principio de sustentabilidade: “Diversidade, seguridade e crecemento persoal e profesional dos nosos profesionais“.

OPERACIÓNS RESPONSABLES

O obxectivo é que o 100% dos produtos ofrecidos coa marca Pescanova amosen algún efecto beneficioso sobre a saúde do consumidor, como a presenza de ácidos graxos beneficiosos para a saúde humana (como omega 3 EPA e DHA), proteínas de alto valor. biolóxicos, vitaminas (como B12, B3, D, E, A), minerais (como fósforo, selenio, zinc, ferro, cobre, iodo, magnesio, potasio, calcio), incorporación de ingredientes con recoñecidos efectos positivos para a saúde humana. ou, finalmente, a mellora continua das formulacións dos nosos produtos alimenticios elaborados (como redución de graxas, sal, glute, lactosa, ou outros); todo isto cun estrito cumprimento da lexislación en materia de calidade e seguridade alimentaria para os consumidores, e con referencia á seguridade e calidade dos alimentos na súa manipulación ou proceso de produción, mediante unha certificación recoñecida internacionalmente, cumprindo o 3º principio de sustentabilidade: “Os nosos produtos contribúen positivamente á saúde e ao benestar dos nosos consumidores”.

COMUNIDADES MÁIS PROSPERAS

O obxectivo é que o 100% das comunidades onde estamos presentes se beneficien de proxectos de transferencia de coñecemento, creación de emprego e estabilidade laboral, investimento en activos ou infraestruturas, ou obra social, coa respectiva documentación en memoria anual ou formato equivalente, cumprindo co 4º principio de sustentabilidade: “Melloramos a calidade de vida das comunidades nas que vivimos e traballamos”.

COMPORTAMENTO ÉTICO E INTEGRAL ALINEADO COAS NOSAS OBRIGAS E OBXECTIVOS DE CUMPRIMENTO NORMATIVO

O obxectivo é o cumprimento integral da normativa legal aplicable en cada lugar onde desenvolvemos a nosa actividade e das disposicións que conforman o noso Sistema Regulador de Goberno Corporativo e Cumprimento, observando o 5º principio de sustentabilidade: “Cumprimos todos os requisitos éticos e legais”.

Subministro sostible

Certificación MSC do caladoiro de pescada do Cabo de Namibia (Merluccius capensis e Merluccius paradoxus).

Despois dun longo proceso de progreso e reveses, en decembro de 2020 conseguiuse a certificación MSC da industria pesqueira da pescada do Cabo en Namibia. Con ela abríronse novos mercados e oportunidades de negocio.

Saber que a pescada está ben xestionada, por ser unha pesca sustentable e que se minimiza o impacto sobre o medio ambiente, dános, como grupo empresarial, a confianza para investir no sector, xa que require unha forte biomasa de pescada.

Todo o noso traballo duro (a través da Namibian Hake Association) deu os seus froitos e o TAC en Namibia mantense en niveis sostibles de 154.000 toneladas ao ano. Esta é unha poboación de peixes moi importante para Namibia e África, e tamén é demandada en todo o mundo.

Con esta certificación, Namibia gaña máis credibilidade mediante a verificación externa das operacións de pesca sostible e legal. Ademais, este é un gran impulso para a industria pesqueira e os sectores de procesamento de produtos do mar en Namibia. A certificación das nosas capturas de pescada é fundamental para o noso desenvolvemento comercial e unha oportunidade para abastecer a mercados internacionais novos e máis esixentes que demandan produtos do mar sostibles certificados.

Referencia de Pesca Sostible do Grupo Nueva Pescanova

Alí onde non chegan os esquemas de certificación pesqueira, elaboramos un punto de referencia de pesca sostible baseado nos principios de pesca responsable da FAO.

Aplicamos o noso punto de referencia de pesca sostible á pescada do Cabo (Merluccius capensis e M. paradoxus) en Namibia.

Desde a súa implantación en 2013, o índice de referencia é auditado anualmente por Bureau Veritas. Este recoñecemento acredita a orixe responsable e sostible dos nosos produtos de pescada de Namibia.

Cómpre sinalar que a referencia verifica o noso compromiso coa sustentabilidade pesqueira, o desenvolvemento sostible, a conservación dos ecosistemas mariños e o respecto ao medio ambiente, a gobernanza e racionalización das actividades pesqueiras e a responsabilidade laboral e social.

Proxecto de mellora da pesca Mahi-mahi (FIP) no Perú

Promovemos e participamos no FIP de mahi-mahi (Coryphaena hippurus) no Perú. A pesqueira peruana de mahi-mahi, ou dorado, inclúe máis de 4.200 pescadores e é unha das pesqueiras artesanais máis importantes do país.

Un problema crítico que desafía esta pesqueira é a natureza altamente migratoria do mahi-mahi.

A colaboración entre as partes interesadas na FIP, como o IMARPE (Instituto Peruano del Mar) e os participantes na FIP, impulsa melloras contra o estándar do Marine Stewardship Council (MSC).

Máis información aquí: FIP mahi-mahi Perú.

Proxecto de mellora da pesca do camarón arxentino (FIP)

Promovemos e participamos na FIP de gambas (Pleoticus muelleri) na Arxentina.

A pesqueira arxentina de gambas ou gambas vermellas é a principal pesqueira de crustáceos de Arxentina e un dos recursos mariños máis importantes do Atlántico suroeste.

Máis información aquí: FIP Gambón de Arxentina.

A marca de conformidade ‘Pescanova Blue’

O selo ‘Azul Pescanova’ incorporado a un recipiente de produtos Pescanova significa que as materias primas de orixe pesqueira ou acuícola, coas que se elaborou este produto alimentario, foron obtidas de forma sostible e contan coas correspondentes probas documentadas de orixe e comprobables, cumprindo o principio de abastecemento sostible do Programa de Sustentabilidade ‘Pescanova Blue’.

Alimentos sostibles para a acuicultura

Recoñecemos o papel importante e crecente da acuicultura na subministración de proteína animal para o consumo humano e na axuda a reducir a presión da pesca nos caladoiros salvaxes. Somos conscientes de que o cultivo acuícola de peixes e crustáceos leva a responsabilidade de escoller pensos con ingredientes obtidos de forma responsable e sostible.

A formulación destes pensos está aliñada cos requisitos e preferencias de cada especie e fase do seu desenvolvemento. A fariña de peixe é unha materia prima de orixe animal e mariña de alto valor nutritivo na dieta das especies cultivadas, xenericamente pola súa composición proteica, ácidos graxos, vitaminas e outros nutrientes.

O alimento co que se alimentan estas especies en catividade está feito en gran parte de fariñas de peixe e aceites que proveñen da captura de especies silvestres. Neste contexto, cómpre garantir que a subministración dos ditos ingredientes se faga de forma responsable, tendo en conta a protección do medio ambiente e o desenvolvemento social, respectando os dereitos humanos e laborais de todos os implicados na cadea de valor, e de forma sostible. tendo en conta os principios e medidas de xestión pesqueira das especies incorporadas. A crecente demanda destas proteínas animais e a dispoñibilidade de biomasa procedente de fontes ben xestionadas poden determinar o uso de fontes alternativas, como ingredientes de orixe vexetal terrestre. Aquí é fundamental seguir atendendo a procesos de produción e comercio responsables e sostibles.

Compromiso

En materia de sustentabilidade, apostamos pola utilización de alimentación das especies cultivadas elaboradas exclusivamente con materias primas que non supoñan un impacto negativo no medio natural onde se extraen, respectando os criterios de calidade e seguridade pertinentes e outros criterios de sustentabilidade adoptadas para a cultura acuícola específica.

Traballamos para que o alimento que utilizamos sexa:

Sostible

 

As materias primas sostibles deben cumprir os requisitos de orixe responsable e sostible, de acordo coas nosas políticas, e non poden incorporar especies ameazadas (segundo a lista vermella da UICN) nin procedentes de capturas ilegais, non declaradas e non reguladas (pesca INDNR), así como de especies asociadas. con prácticas nocivas de deforestación ou conversión vinculadas á produción agrícola.
Responsable A cadea de valor das materias primas debe cumprir cos principios de respecto aos dereitos humanos e ao traballo legal, digno e xusto.

 

Certificado

 

Nas nosas actividades acuícolas utilizaremos pensos debidamente certificados.
Trazable Ademais de estar debidamente identificados, os ingredientes deberán contar cun sistema de trazabilidade da súa orixe e características.

 

Gobernanza

Coa finalidade de promover a sustentabilidade na subministración de alimentación animal utilizados na acuicultura de rodaballo e camarón, incluímos na Política Sectorial de Responsabilidade Acuícola as medidas que se consideran necesarias para garantir que utilizamos pensos con ingredientes obtidos de forma sostible y responsable:

 • De acordo coa Política Corporativa de Compras do Grupo, instamos aos provedores de pensos a que adopten os principios e estándares de conduta recollidos na Carta Social e Ética do Provedor do Grupo Nueva Pescanova, que van desde o comportamento ético e o cumprimento da normativa, ata a sustentabilidade ambiental, a calidade e a transparencia. Todos os provedores deben aceptar e subscribir a Declaración responsable da Nosa Carta Ética e Social do Provedor.
 • Traballamos en colaboración cos nosos provedores (e fabricantes) de pensos para garantir o cumprimento integral das necesidades nutricionais dos animais e o uso de solucións o máis sostibles posible, buscando os resultados máis eficientes. Segundo o método de cultivo (sistemas extensivos ou intensivos), na fase de desenvolvemento das especies cultivadas, entre outros factores, a composición do alimento pode variar significativamente.
 • Avaliamos a orixe e a sustentabilidade das materias primas, de orixe mariña ou terrestre, utilizadas na elaboración destes pensos.
 • Traballamos con provedores designados, autorizados e auditados en procesos que inclúen trazabilidade, sustentabilidade, seguridade alimentaria, sistemas de calidade e política ética e ambiental.
 • Prestamos especial atención ao control da sustentabilidade das materias primas de orixe mariña, como fariña e aceite de peixe, escollendo provedores de recoñecido prestixio e abastecidos por pesqueiros certificados ou participando en programas de mellora da sustentabilidade.
 • Integramos as alternativas máis sostibles en consonancia cos principios da Política Corporativa de Sustentabilidade do Grupo Nueva Pescanova.
 • Colaboramos cos fabricantes de pensos para tratar de reducir o uso de fariña e aceites de peixe procedentes das pesqueiras de redución directa, aproveitando en cambio os subprodutos das industrias pesqueiras, fomentando a circularidade e a optimización do aproveitamento dos recursos pesqueiros.

 

O noso compromiso co benestar animal na acuicultura

Recoñecemos na nosa Política Sectorial de Responsabilidade en Acuicultura a relación entre o benestar animal, a súa saúde e o éxito do seu desenvolvemento e crecemento. É por iso que a estratexia e o éxito das nosas operacións acuícolas inclúen o compromiso co benestar dos animais de cría.

Comprometémonos a garantir o respecto ás “cinco liberdades” dos animais de granxa, universalmente recoñecidas, e que se declaran libres de:

 • Fame e desnutrición, proporcionando unha alimentación adecuada para manter a saúde e o vigor.
 • Molestias extremas, molestias físicas e dor, proporcionando un ambiente físico axeitado para cada especie.
 • Lesións e enfermidades, mediante unha adecuada prevención e un rápido diagnóstico e tratamento.
 • Impedimentos para manifestar un comportamento natural, proporcionando espazo suficiente e condicións adecuadas para cada especie.
 • Medo e angustia, minimizando todas as fontes de estrés.

Consideramos que a deficiencia ou dificultade de ter ou proporcionar algunha das “cinco liberdades” é un indicador de “mal benestar” e que pode derivar nunha perda non desexada de eficacia da nosa operación.

Consideramos fundamental que as especies cultivadas non sufran patoloxías, que se asegure que os animais non estean expostos a condicións extremas que poidan xerar debilidades fisiolóxicas, mantendo unhas condicións óptimas de cultivo durante todo o ciclo vital, e minimizando as fontes de estrés. Neste sentido, as nosas actuacións céntranse en:

 • O deseño adecuado dos equipamentos e instalacións para evitar danos físicos e garantir o mínimo estrés ás especies cultivadas.
 • A implantación de medidas de vixilancia sistemática e continua das condicións óptimas en función de cada fase de desenvolvemento e cultivo.
 • Control visual diario para un adecuado seguimento das condicións de alimentación e dos parámetros fisicoquímicos de calidade do medio de cultivo.
 • Realización de controis sistemáticos de desinsectación, desratización e desinfección (DDD).
 • A execución regular de controis rutineiros de laboratorio, plans sistemáticos de hixiene e vixilancia da enfermidade.
 • Clasificación dos individuos por tamaño.
 • Control periódico da biomasa.
 • Formación do persoal en benestar e boas prácticas de xestión.
 • Minimizar a incidencia de depredadores.
 • O respecto no transporte de animais dos correspondentes protocolos/procedementos amparados por certificados veterinarios da autoridade competente.
 • A garantía de que o sacrificio dos animais de cría respecta as normas nacionais, en particular a norma AENOR UNE 173300 (Guía de prácticas correctas de sacrificio na piscicultura) e as boas prácticas suxeridas a nivel internacional (como as recollidas no Código Sanitario dos Animais Acuáticos da Organización Mundial de Sanidade Animal).
planetaplaneta_on
personas-off-galpersonas-on-gal
producto-on-galproducto-off_gal
comunidadescomunidades-on