Ética, integridade e cumprimento normativo

No Grupo Nueva Pescanova comprometémonos a velar por un comportamento ético, íntegro, responsable e transparente, tanto da compañía como de todos os nosos profesionais no desenvolvemento da súa actividade diaria. Para iso dotámonos dun Sistema Normativo de Goberno Corporativo e Cumprimento, integrado polo noso código ético, polas Normas de goberno dos órganos sociais e doutros comités internos, as políticas corporativas, as políticas e as normas internas.

Na cúspide deste sistema normativo está o noso código ético: o conxunto de principios de actuación e normas de conduta encamiñados a garantir que o noso comportamento corporativo e profesional está aliñado coa devandita cultura de cumprimento.

Nas relacións cos nosos principais grupos de interese destaca a nosa carta ética e social do provedor, que recolle o conxunto de principios de actuación profesional e normas de conduta empresarial que lles esiximos aos nosos provedores, entre os que destacan o compromiso cos dereitos humanos e laborais, a exemplaridade no cumprimento da legalidade, a honestidade e integridade, a transparencia, a sustentabilidade e a calidade e seguridade alimentaria. O Grupo Nueva Pescanova pon ao dispor dos provedores a canle ética do provedor (canal.etico.proveedor@nuevapescanova.com) a través do cal poderán realizar consultas ou expor posibles non conformidades ou incumprimentos da nosa carta.

Outro elemento esencial deste sistema normativo é a nosa política corporativa de prevención de riscos penais na que se conteñen o conxunto de normas de conduta para a prevención de delitos que debemos seguir todos os profesionais do Grupo Nueva Pescanova en calquera lugar do mundo, constituíndo así a norma marco, xunto co noso código ético, dos programas de prevención de riscos penais das sociedades españolas e/ou estranxeiras do Grupo Nueva Pescanova.

Dentro do noso sistema normativo interno destaca igualmente o código anticorrupción do Grupo Nueva Pescanova, configurado como unha guía monotemática sistemática e eminentemente práctica que sirva a todos os profesionais do Grupo a unha mellor identificación, avaliación, análise e xestión das situacións ou prácticas corruptas (ou potencialmente corruptas) que se puidesen presentar no desempeño do seu traballo e nos negocios en xeral.

Para garantir o coñecemento e cumprimento do noso Código Ético e do resto de normas que integran o noso Sistema Normativo Interno, entre outras funcións, contamos coa Unidade de Cumprimento, que informa e asesora aos profesionais do Grupo para que coñezan ben as pautas de conduta e traballen fieis a elas. Así mesmo, ben a través da aplicación web accesible na nosa intranet corporativa (PESCAnet), ben por outras vías alternativas de comunicación establecidas internamente para tal fin, calquera profesional do Grupo pode comunicarse coa Unidade de Cumprimento para realizar consultas ou reportar posibles non conformidades ou incumprimentos do noso Sistema Normativo Interno. Ademais, calquera persona allea ao Grupo Nueva Pescanova (terceiros en xeral) pode expor as devanditas consultas, non conformidades ou incumprimentos ante a Unidade de Cumprimento, mesmo anonimamente, a través da nosa Canle de Cumprimento, enviando un correo electrónico a canal.cumplimiento@nuevapescanova.com ou mediante carta á atención do Director da Unidade de Cumprimento do Grupo Nueva Pescanova ao enderezo postal Rúa José Fernández López s/n, 36320, Chapela-Redondela (Pontevedra, España). Estas comunicacións tramitaranse pola nosa Unidade de Cumprimento con todas as garantías (confidencialidade, protección de datos personais e seguridade da información, tutela efectiva, resposta dilixente e ausencia de represalias), conforme se prevé no noso Código Ético e no Reglamento da Unidade de Cumprimento.