O noso compromiso co planeta

No Grupo Nueva Pescanova, estamos comprometidos coa xestión responsable dos recursos naturais e coa protección dos ecosistemas acuáticos e do medio ambiente. Para iso, promovemos incansablemente o mantemento da calidade, a diversidade e a dispoñibilidade dos recursos pesqueiros en cantidades suficientes para as xeracións presentes e futuras. Esta é a nosa visión da sustentabilidade ambiental das nosas actividades e a única vía para garantir o éxito operacional e o futuro do noso Grupo.

A sustentabilidade das nosas actividades pesqueira e acuícola, así como as operacións responsables na elaboración e a comercialización dos nosos produtos, son puntos clave do noso compromiso co planeta:

 • Actuamos de forma responsable en materia de pesca e acuicultura, de acordo co compromiso cos principios de pesca e acuicultura responsables da FAO e a súa verificación efectiva nas nosas operacións.
 • Traballamos na mellora dos procesos de transformación e elaboración de produtos alimentarios en todas as unidades industriais, en cada un dos países en que estamos presentes, apostando pola eficiencia e optimización do uso de recursos naturais, materiais e enerxía, mellorando continuamente noso desempeño.
 • Estamos comprometidos coa xestión responsable da auga, a enerxía e as materias primas, minimizando a xeración de verteduras e residuos, e emisións á atmosfera.
 • Identificamos e avaliamos os impactos ambientais derivados das nosas actividades, e implementamos proxectos para conseguir o seu minimización e compensación.
 • Cumprimos co compromiso de comercialización e comunicación responsables de todos os nosos produtos, incluídas as directrices de etiquetaxe de peixe e produtos pesqueiros da FAO.

Pesca responsable

Desde as nosas orixes, a racionalización da industria pesqueira e o compromiso ambiental foron alicerces estratéxicos do Grupo Nueva Pescanova.

Traballamos dunha forma ética cumprindo cos principios de pesca responsable da FAO, cos requisitos legais e as medidas internacionais en materia de pesca, xa sexan estas referidas a tallas mínimas, vedas e paros biolóxicos, ou artes de pesca selectivas, para garantir así a preservación dos caladoiros.

Participamos activamente cos gobernos dos países onde desenvolvemos as nosas actividades pesqueiras, para un progresivo e mellor ordenamento xurídico e biolóxico dos seus recursos mariños. Colaboramos con ONG e outras asociacións do sector, incluído Global Sustainable Seafood Initiative (GSSI) e Sustainable Fisheries Partnership (SFP), e participamos en proxectos de mellora pesqueira (FIP, na súa sigla inglesa), co obxectivo último de mellorar e preservar a saúde dos caladoiros.

Estamos comprometidos coa certificación da nosa actividade pesqueira e do aprovisionamento das nosas materias primas de orixe pesqueira e acuícola por medio do programa de sustentabilidade ‘Pescanova Blue’, que inclúe un sistema de recoñecemento de evidencias de sustentabilidade –as certificacións por referenciais internacionalmente recoñecidos por GSSI, o referencial privado de pesca sustentable do Grupo Nueva Pescanova cuxo cumprimento é verificado externamente por Bureau Veritas, os proxectos de mellora pesqueira (FIP) e os perfís científicos da plataforma FishSource.

Gobernanza

Creamos varias ferramentas de gobernanza para axudar a xestionar e mellorar a nosa actividade pesqueira, de entre elas destacamos a política sectorial de responsabilidade pesqueira do Grupo Nueva Pescanova, na cal reiteramos o noso compromiso co desenvolvemento da actividade pesqueira dunha forma responsable e respectuosa cos recursos mariños e o medio ambiente.

Nesta política de alcance global dentro do Grupo definimos os principios e obxectivos da actuación responsable no ámbito da actividade pesqueira e contribuímos ao fomento dunha cultura de responsabilidade empresarial baseada na creación de valor de forma sustentable, preservando a contorna natural no que desenvolvemos a nosa actividade, e sempre comprometidos co desenvolvemento e benestar das comunidades locais.

Como principios de responsabilidade pesqueira, identificamos:

 1. O cumprimento integral dos requisitos legais en materia de pesca dos países onde exercemos a nosa actividade pesqueira e das medidas internacionais aplicables.
 2. Aqueles principios enunciados pola FAO no seu Código de Conduta para a Pesca Responsable (CCPR), recoñecéndoo como o marco necesario para asegurar unha explotación sustentable dos recursos acuáticos vivos, por vía da conservación, ordenación e desenvolvemento das pesqueiras.
 3. A contribución positiva á conservación e o uso sustentable a longo prazo dos recursos pesqueiros, promovendo a súa utilización óptima e mantendo a súa calidade e dispoñibilidade en cantidade suficiente para as xeracións actuais e futuras.

Para operacionalizar devanditos principios, promovemos:

 1. A loita contra a pesca ilegal, non declarada e non regulamentada (pesca INDNR).
 2. O cumprimento coas medidas de ordenación pesqueira co propósito de manter ou restablecer as poboacións a niveis e rendemento sustentables.
 3. O apoio aos gobernos e os seus organismos científicos no desenvolvemento dunha xestión baseada no enfoque ecosistémico da pesca e a aplicación de criterios precautorios para garantir unha adecuada xestión da explotación de recursos mariños, o benestar tanto humano como do ecosistema, e unha equitativa distribución de beneficios desa explotación.
 4. A implementación dun sistema de xestión de residuos en todos os nosos buques pesqueiros.
 5. O mantemento actualizado dun sistema documental de información relevante da actividade pesqueira nos caladoiros e países onde exercemos a nosa actividade, co fin de facilitar o control e xestión efectiva das medidas de ordenamento e xestión pesqueira.

Os obxectivos do compromiso de actuación responsable nos seus aspectos de xestión pesqueira, ambiental e laboral contemplan:

 1. A certificación de todas as nosas capturas pesqueiras por estándares de sustentabilidade cuxos principios se aliñen, como mínimo, cos de pesca responsable da FAO.
 2. A promoción de esquemas de certificación de sustentabilidade pesqueira e a participación en proxectos de mellora pesqueira rexidos polo CCPR, como fórmula de mellora continua e evidencia de sustentabilidade pesqueira.
 3. Que as tripulacións dos nosos buques pesqueiros estean cubertas por contratos legais, condicións de traballo decentes e seguras, teñan remuneracións xustas, e cumprindo coas normas nacionais e internacionais do traballo.

Acuicultura responsable

Cultivamos de forma responsable nas nosas granxas de acuicultura e investimos en tecnoloxías e procesos para minimizar o impacto ambiental da nosa actividade.

Estamos comprometidos coa acuicultura sustentable en todos os nosos centros de produción, e  é así que estamos certificados por estándares recoñecidos internacionalmente por GSSI como as mellores prácticas establecidas no sector: por ASC, GLOBALG.A.P. ou BAP.

Lanzamos programas de medición e desempeño da nosa actividade, ben como de compensación ambiental, con vistas a optimizar a nosa produción acuícola por incremento da súa eficiencia, redución de pegadas ambientais e compensación de impactos residuais –o conxunto das iniciativas e proxectos emanados destes programas asegura e documenta o noso labor pola sustentabilidade acuícola en todos os países en que estamos presentes–.

Colaboramos con centros de investigación e outras institucións en proxectos en acuicultura, en temas como a mellora xenética e novas especies, saúde e prevención de enfermidades, eficiencia de cultivo e nutrición etc.

Gobernanza

Como resultado directo da implementación dos principios e plans de RSC definimos a política sectorial de responsabilidade acuícola do Grupo Nova Pescanova. Esta ferramenta de gobernanza pretende axudar a xestionar e mellorar as nosas actividades de cultivo acuícola e a desenvolver o compromiso asumido polas empresas do Grupo en materia de acuicultura cara á protección dos ecosistemas dos cales dependemos, o uso racional dos recursos naturais e o respecto polo medio ambiente.

Nesta política de alcance global dentro do Grupo definimos os principios e obxectivos da actuación responsable no ámbito da actividade acuícola e contribuímos ao fomento dunha cultura de responsabilidade empresarial baseada na creación de valor de forma sustentable, preservando a contorna natural no que desenvolvemos a nosa actividade, e sempre comprometidos co desenvolvemento e benestar das comunidades locais.

Recoñecemos a acuicultura como unha importante fonte de proteína animal que é sustentable, segura, saudable e controlada, e que permite reducir a presión sobre os caladoiros salvaxes.

Como principios de responsabilidade acuícola, identificamos:

 1. O cumprimento estrito da normativa e das medidas de ordenación do territorio e medio ambiente, planificación e desenvolvemento, incluída a análise de potenciais impactos ambientais e os seus plans de mitigación.
 2. Aqueles principios enunciados pola FAO para o desenvolvemento dunha actividade acuícola responsable, ecoloxicamente sustentable, que permita o uso racional dos recursos e a calidade sanitaria, por medio da minimización do impacto ambiental e traballando de forma ética e transparente.
 3. A contribución positiva á conservación e o uso sustentable a longo prazo dos recursos naturais e da capacidade produtiva do ecosistema, promovendo a súa utilización optima e mantendo a súa calidade e dispoñibilidade en cantidade suficiente para as xeracións actuais e futuras.

Para operacionalizar os devanditos principios, promovemos:

 1. O resgardo de que non causamos efectos negativos sobre as poboacións de fauna e flora silvestres, garantindo a viabilidade das especies, o funcionamento do ecosistema e a conservación da biodiversidade.
 2. O uso de pensos elaborados con materias primas que non causen un impacto negativo na contorna natural, respectando criterios de calidade, inocuidade e sustentabilidade.
 3. O correcto uso de produtos preventivos ou terapéuticos, desinfectantes, ou outros axentes químicos ou biolóxicos, no tratamento sanitario para minimizar os posibles efectos prexudiciais ao medio ambiente, benestar animal ou consumo humano.
 4. O compromiso cos principios de benestar e respecto animal, no que concirne ao medio de cultivo, a alimentación, as densidades, o control de depredadores, a saúde e control de enfermidades, en todas as fases do proceso.
 5. A documentación adecuada do desempeño ambiental e o cumprimento dos requisitos legais ou normativos pertinentes, co obxectivo de facilitar o control e xestión efectiva da actividade acuícola.
 6. A implementación dun sistema de xestión dos residuos xerados, dándolles solucións de eliminación adecuadas.
 7. A produción, manipulación, procesamento e distribución dos produtos acuícolas realizada de forma que manteñan o valor nutritivo, a calidade e a inocuidade destes, para que se reduzan ao mínimo os desperdicios dos produtos ou dos recursos naturais utilizados.

Os obxectivos do compromiso de actuación responsable nos seus aspectos de xestión pesqueira, ambiental e laboral contemplan:

 1. A certificación de toda a nosa produción acuícola por estándares de sustentabilidade pertinentes, recoñecidos internacionalmente, e cuxos principios se aliñen cos mencionados anteriormente ou, como mínimo, cumpridores dos de acuicultura responsable da FAO.
 2. A promoción de esquemas de sustentabilidade acuícola e a participación en proxectos de mellora, rexidos polo CCPR da FAO, como fórmula de mellora continua e evidencia de sustentabilidade acuícola.
 3. Que a totalidade dos empregados das nosas granxas de cultivo acuícola estean cubertos por contratos legais, condicións de traballo decentes e seguras, teñan remuneracións xustas, e cumprindo coas normas nacionais e internacionais do traballo.

Responsabilidade industrial e comercial

Transformamos responsablemente na mellora da eficiencia operacional das nosas liñas de produción en todos os centros industriais de cada un dos países en que estamos presentes, investindo en equipos e procesos máis eficientes e no desenvolvemento e procura constante de innovación en procesos e novas tecnoloxías.

A partir do Noso Código Ético e, segundo identificado na Política Corporativa de Responsabilidade Social Corporativa, desenvolvemos a Política Corporativa de Responsabilidade Industrial, impulsando a sostibilidade das actividades industriais ademais de contribuir ao fomento dunha cultura de responsabilidade empresarial baseada na creación de valor de forma sostible, preservando o entorno natural no que se desenvolve a súa actividade e comprometidos co desenvolvemento e benestar das comunidades locais.

Estamos comprometidos na certificación de todos os nosos centros industriais, para os cales temos certificados de estándares recoñecidos internacionalmente, como ISO, IFS, e BRC.

Estamos comprometidos na comercialización e comunicación responsables e éticas de todos os nosos produtos. Apoiamos e asinamos códigos de boas prácticas comerciais e programas de autorregulación e comunicación responsable.

Xestión ambiental

Estamos comprometidos en protexer o noso medioambiente e o ecosistema mariño. Para isto, traballamos para mellorar o desempeño ambiental das nosas prácticas de pesca, acuicultura, industria e comercio.

Operamos de maneira responsable en terra e no mar ao cumprir coa lexislación, normas e directrices sobre pesca, acuicultura e medioambiente. Estamos comprometidos e traballamos activamente para certificar todas as nosas instalacións e operacións por estándares de referencia, como a ISO 14001. Ademais, temos programas implementados para reducir a nostra pegada ambiental e innovar para lograr a excelencia.

Gobernanza

Como resultado directo do noso Código Ético e os principios e plans da nosa Política Corporativa de RSC desarrollamos a Política Sectorial de Responsabilidade Medioambiental do Grupo Nuevo Pescanova.

En dita política, de alcance global dentro do Grupo, defínense os compromisos, principios e obxectivos da actuación responsable medioambiental, favorecendo a xestión sostible dos recursos naturais, o uso responsable da agua, a enerxía e materiales, así como a conservación da biodiversidade e a loita contra o cambio climático. Así mesmo foméntase unha cultura de responsabilidade medioambiental que contribúe a preservar o entorno natural no que o noso Grupo desenvolve a súa actividade.

Comprometémonos a:

 1. Contribuir ao mantemento da biodiversidade e protexer os servizos ecosistémicos ofrecidos polos ecosistemas naturais, alí onde sexa aplicable.
 2. Minimizar a nosa contribución aos impactos ambientais globais.
 3. Reducir progresivamente o impacto ambiental por unidade de produción das nosas actividades por:
 4. O consumo racional e eficiente das materias primas.
 5. O consumo racional e eficiente da enerxía e da transición a enerxías mais limpas e de fontes renovables.
 6. O consumo racional e eficiente da agua.
 7. A redución das emisións de gases de efecto invernadoiro procedentes das nosas actividades.
 8. A correcta xestión e saneamento de vertidos.
 9. A promoción da economía circular.
 10. Desenvolver estes compromisos de responsabilidade medioambiental a través de plans específicos en cada un dos aspectos materiais relevantes e a súa mellora continua.

Son principios de responsabilidade medioambiental:

 1. O cumprimento da lexislación medioambiental.
 2. A identificación dos posibles riscos medioambientais.
 3. A consideración das variables medioambientais e sociais asociadas, e a análise dos seus impactos, na planificación e desenvolvemento das nosas actividades.
 4. A fixación de obxectivos de eficiencia das variables medioambientais, a medida do seu progreso e a transparencia na súa difusión.
 5. A preservación do medioambiente, desenvolvendo accións de mitigación do impacto das nosas actividades no medioambiente aplicando accións de mellora continua.
 6. A divulgación desta Política entre todos os nosos empregados, e a promoción da sensibilización medioambiental entre os nosos proveedores, clientes, consumidores e comunidades nas que estamos presentes.
 7. O establecemento de diálogos cos grupos de interés.

Son medidas concretas para a actuación medioambiental responsable:

 1. O establecemento dunha estructura organizativa no ámbito da responsabilidade medioambiental.
 2. A consideración do factor ambiental na xestión dos riscos e o seu control.
 3. A realización de informes de xestión medioambiental.
 4. A implantación de sistemas de xestión ambiental.
 5. A medición da eficiencia en consumos e emisións, fixación de metas e seguimento do progreso.
 6. A dotación de presupostos específicos.
 7. A formación e a información a persoal directivo e empregados.
 8. A colaboración con proveedores.
 9. A participación en iniciativas internacionais, relacionadas coa sostibilidade e o medioambiente.
planetaplaneta_on
personas-off-galpersonas-on-gal
producto-on-galproducto-off_gal
comunidadescomunidades-on